New Senior Ice

True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades


True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades
True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades
True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades
True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades

True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades    True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades
True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Condition is New with box.
True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades    True TF7 Ice Hockey Skates, Size 7W. Does Not Include Blades